Regulamin

Regulamin konkursu

„Czas na Fort” 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Konkurs pod nazwą „Czas na Fort” (dalej: Konkurs) jest skierowany do uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych położonych na terytorium Polski i organizowany jest przez Fundację Fort III Pomiechówek, KRS 0000705692, ul. J. Smulikowskiego 1/3, 00-389 Warszawa (dalej: Organizator).
 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie (dalej: Regulamin).
 3. W imieniu Organizatora część czynności organizacyjnych konkursu wykonanych będzie przez Agencję Anna Szepke Heroes, z siedzibą w Łodzi, Karolewska 13c/25, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem 62072, NIP 727-244-30-40, REGON 473170856, (dalej: Agencja), która działa na zlecenie Organizatora.
 4. Fundatorem nagród jest Organizator. Środki na nagrody są sfinansowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej w ramach realizowanego przez Organizatora programu: „Fort III Pomiechówek – dawniej i dziś”.
 5. Konkurs trwa od 06.11.2023 r. od godziny 8.00. do 10.11.2023 r. do godziny 22.00. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu.
 6. Uczestnikiem Konkursu może być uczeń (dalej: Uczeń) klasy VII-VIII publicznej lub niepublicznej szkoły podstawowej lub uczeń szkoły ponadpodstawowej położonej na terenie Polski (dalej: Szkoła).
 7. Zgłoszenia przystąpienia do Konkursu może dokonać Szkoła lub Uczeń.
 8. Zgłaszając Szkołę do Konkursu pracownik Szkoły podaje dane placówki. Zadanie konkursowe wykonują Uczniowie Szkoły.
 9. Dokonując zgłoszenia jako uczestnik indywidualny, Uczeń podaje dane swojej Szkoły, klasę, do której uczęszcza oraz swój numer na liście klasowej (dane osobowe będą wymagane dopiero od zwycięzców Konkursu, celem przekazania im nagród).

§ 2

Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Warunkiem udziału Szkoły w Konkursie jest:
 2. a) zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jego akceptacja,
 3. b) zgłoszenie Szkoły do Konkursu przez wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie czasnafort.pl po naciśnięciu przycisku „Zgłoś się jako szkoła”
 4. c) zapoznanie Uczniów zainteresowanych udziałem w Konkursie z materiałami edukacyjnymi dostępnymi na stronie internetowej konkursu czasnafort.pl w zakładce „Wiedza”.
 5. d) dokonanie przez każdego z Uczniów chętnych do udziału w Konkursie rejestracji internetowej Konkursu poprzez kliknięcie przycisku „Zgłoś się jako uczestnik indywidualny”.
 6. d) wykonanie przez Ucznia/Uczniów zadania konkursowego zgodnie z § 3 Regulaminu, w czasie trwania Konkursu.
 7. Zgłoszenia Szkoły do Konkursu może dokonać uprawniony pracownik Szkoły.
 8. Na podstawie zgłoszenia Szkoły do Konkursu, Organizator wpisze Szkołę na listę podmiotów, które przystąpiły do Konkursu.
 9. Warunkiem udziału w Konkursie Ucznia zgłaszającego się samodzielnie jest:
 10. a) zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jego akceptacja,
 11. b) zgłoszenie się Ucznia do Konkursu przez wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie czasnafort.pl po naciśnięciu przycisku „Zgłoś się jako uczestnik indywidualny”
 12. c) zapoznanie się z materiałami edukacyjnymi dostępnymi na stronie internetowej Konkursu czasnafort.pl w zakładce „Wiedza”.
 13. d) wykonanie zadania konkursowego zgodnie z § 3 Regulaminu, w czasie trwania Konkursu.
 14. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Konkursu powinny być kierowane drogą e-mail na adres edukacja@forttrzecipomiechowek.org lub pod numer telefonu +48 606 66 44 80.

§ 3

Zadanie konkursowe i przebieg Konkursu

 1. Zadaniem Uczniów jest:
 2. a) zapoznanie się z materiałami dostępnymi na stronie konkursowej www.czasnafort.pl w zakładce „Wiedza”,
 3. b) wykonanie testu online dostępnego na stronie konkursowej www.czasnafort.pl w czasie trwania konkursu, weryfikującego wiedzę uczniów, zawierającego pytania zamknięte oraz jedno pytanie otwarte (dalej: Test),
 4. Każdy Uczeń, który chce przystąpić do wypełniania Testu musi dokonać rejestracji na stronie internetowej Konkursu poprzez kliknięcie przycisku „Zgłoś się jako uczestnik indywidualny”. W ramach rejestracji Uczeń podaje na stronie konkursowej następujące dane: pełna nazwa i adres Szkoły, klasa (z oznaczeniem wszelkich liter i oznaczeń identyfikujących jednoznacznie klasę), numer Ucznia na liście klasowej. Uczeń wymyśla również login i hasło, którymi będzie się posługiwał logując do Testu. Po podaniu przez Ucznia loginu, system automatycznie utworzy z niego adres e-mail. Adres ten jest wyłącznie technicznym adresem koniecznym do obsługi przez Organizatora zgłoszeń w Konkursie, ale nie staje się automatycznie adresem e-mail Ucznia i nie zawiera danych osobowych. Wygenerowany adres e-mail nie będzie potrzebny do zalogowania się do testu konkursowego. Aby zalogować się do Testu konkursowego, wymagane będzie wpisanie utworzonych podczas rejestracji: loginu i hasła. Ponieważ Organizator nie zachowuje danych do logowania i nie może ich odtworzyć, Uczeń zobowiązany jest zapisać lub zapamiętać utworzone podczas rejestracji login i hasło.
 5. Uczeń zgłaszając się indywidualnie automatycznie reprezentuje Szkołę.
 6. Uczeń może logować się do Testu nieograniczoną ilość razy. Logowanie odbywa się poprzez kliknięcie w prawym górnym rogu strony internetowej Konkursu ikony logowania. Dane wprowadzone do Testu nie zapisują się, a wyjście z Testu oznacza ich utratę. Za skuteczne wzięcie udziału w Konkursie uznaje się wykonanie Testu zakończone wciśnięciem przycisku „Wyślij”, po którym na ekranie wyświetlone zostanie potwierdzenie wysłania Testu.
 7. Wymagania techniczne niezbędne do udziału w Konkursie i kontaktu z Organizatorem i Agencją:
 8. a) komputer z dostępem do sieci Internet,
 9. b) dostęp do poczty elektronicznej Ucznia lub jego rodzica.
 10. W dniach trwania konkursu w godzinach 15.00-20.00 Uczestnik (w tym rodzic Ucznia) może zgłaszać problemy techniczne oraz pytania dotyczące technicznej strony udziału w Konkursie, kontaktując się z helpdeskiem pod adresem pomoc@czasnafort.pl.

§ 4

Wyłonienie zwycięzców Konkursu

 1. 20 pierwszych Szkół, które dokonają zgłoszenia do Konkursu, a następnie ich Uczniowie wezmą w nim udział, otrzyma Nagrody Gwarantowane. Za zgłoszone do Konkursu uznaje się również Szkoły, których zgłoszenia dokonali Uczniowie zgłaszając się jako uczestnik indywidualny.
 2. Trzy Szkoły, z których najwięcej Uczniów weźmie udział w Konkursie, otrzymają Nagrody Specjalne.
 3. Wykonanie zadania konkursowego oceniane będzie przez komisję powołaną przez Organizatora (dalej: Komisja Konkursowa).
 4. Komisja Konkursowa wyłoni spośród uczestników Konkursu 1 (jednego) zwycięzcę Konkursu czyli Ucznia, który zdobędzie 1. miejsce (dalej: Laureat) i przyzna drugą oraz trzecią Nagrodę (Nagrodzeni).
 5. Przy ocenie wykonania Testu, Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę:
 6. a) poprawność odpowiedzi w pytaniach zamkniętych Testu oraz
 7. b) spójność i oryginalność wypowiedzi własnej, w odpowiedzi na pytanie otwarte Testu.
 8. Z prac Komisji Konkursowej sporządzony zostanie protokół.
 9. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 15.11.2023 r. do godziny 20.00 na stronie internetowej Konkursu www.czasnafort.pl. Wyniki zawierać będą dane Uczniów podane podczas rejestracji tj. dane Szkoły, numer klasy oraz numer na liście klasowej. Uczestnicy samodzielnie sprawdzają wyniki Konkursu. W przypadku podjęcia przez Organizatora decyzji o przedłużeniu Konkursu, informacja o tym fakcie wraz z nową datą głoszenia wyników Konkursu zostaną opublikowane na stronie konkursowej do dnia 15.11.2023 r. do godziny 20.00. Laureat i Nagrodzeni zobowiązani są do skontaktowania się z Organizatorem w ciągu pięciu dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu na stronie internetowej Konkursu na adres email edukacja@forttrzecipomiechowek.org celem przekazania danych osobowych i zgód na ich wykorzystanie, umożliwiających przekazanie nagród. W przypadku, gdy Laureat i/lub Nagrodzony będą osobami nieletnimi, kontaktują się z Organizatorem samodzielnie za zgodą rodziców/opiekunów prawnych lub w ich imieniu kontaktują się z Organizatorem ich rodzice/opiekunowie prawni. W przypadku gdy Laureat lub Nagrodzony nie skontaktuje się w wymienionym wyżej terminie lub uczyni to po terminie, Organizator ma prawo przekazania jego nagrody kolejnej wyłonioną przez Komisję Konkursową osobie lub Szkole, która stanie się odpowiednio Laureatem lub Nagrodzonym.
 10. Organizator informuje Szkołę Laureata i Nagrodzonych o przyznaniu im nagród w Konkursie. Szkoła może przekazać Organizatorowi bezpośrednio dane osobowe umożliwiające identyfikację Laureata i/lub Nagrodzonych, które to zgody umożliwią wręczenie nagród.
 11. Po uzyskaniu przez Organizatora danych osobowych Laureata i Nagrodzonych, dane te zostaną opublikowane na stronie internetowej Konkursu www.czasnafort.pl. Laureat i/lub Nagrodzony mają prawo nie wyrazić zgody na publikację danych na stronie konkursowej, zachowując jednocześnie prawo do nagrody. W takim przypadku, na stronie konkursowej pozostaną jedynie dane podane podczas rejestracji.
 12. W przypadku braku zgody Ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych na przekazanie danych osobowych, Uczeń traci prawo do nagrody, które przechodzi na kolejną wyłonioną przez Komisję Konkursową osobę, która stanie się odpowiednio Laureatem lub Nagrodzonym.
 13. Nagrody dla Laureata i Nagrodzonych zostaną przekazane odpowiednim Szkołom i zostaną przez te Szkoły wręczone.
 14. O otrzymaniu Nagrody Specjalnej oraz/lub Nagród Gwarantowanych Szkoły zostają powiadomione przez Organizatora drogą email oraz telefonicznie.

§ 5

Nagrody w Konkursie

 1. Nagrodą główną dla Laureata Konkursu jest Apple iPad.
 2. Za uzyskanie 2. miejsca Nagrodzony otrzyma słuchawki nauszne Apple Beats.
 3. Za uzyskanie 3. miejsca Nagrodzony otrzyma aparat FUJIFILM Instax Mini LiPlay
 4. Nagrodę Gwarantowaną dla Szkoły stanowi tablet Samsung GALAXY Tab.
 5. Nagrodę Specjalną dla nagrodzonych trzech Szkół stanowi wycieczka do Fortu III Pomiechówek dla maksymalnie 30 Uczniów danej Szkoły oraz dla maksymalnie pięciu opiekunów. Organizator zapewnia transport, zakwaterowanie i wyżywienie, a także zwiedzanie Fortu III Pomiechówek oraz opcjonalnie zwiedzanie Twierdzy Modlin.
 6. Realizacja Nagrody Specjalnej musi odbyć się w terminie do 20.12.2023 r.
 7. Nagrody w Konkursie nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny.
 8. Laureatowi ani Nagrodzonym nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do nagrody na osoby trzecie. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna
  z rezygnacją z całej nagrody.

§ 6

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu można zgłaszać do Agencji na piśmie listem poleconym, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu (liczy się data stempla pocztowego). Reklamacje zgłaszane po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacja powinna zawierać́ imię, nazwisko oraz dokładny adres Ucznia, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz stosowne żądanie.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia na adres siedziby Agencji.
 4. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o rozpatrzonej reklamacji drogą pocztową
  w terminie 7 dni od dnia jej rozpatrzenia.
 5. Decyzje Organizatora są ostateczne. Nieuwzględnione roszczenia mogą być dochodzone przez Uczestników przez właściwym sądem powszechnym.

§ 7

Dane osobowe

 1. Dane osobowe Uczniów oraz osób zgłaszających Szkołę do Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureata i Nagrodzonych, przyznania oraz wydania nagród, a także w celu rozpatrywania reklamacji.
 2. Dane osobowe Laureata i Nagrodzonych zostaną przekazane Organizatorowi i Agencji przez Szkoły na podstawie zgód uzyskanych od Laureata i Nagrodzonych lub ich opiekunów prawnych w przypadku gdy Laureat i/lub Nagrodzeni nie ukończyli 18 lat. Brak zgody na przekazanie danych osobowych koniecznych do identyfikacji Laureata i Nagrodzonych skutkować będzie brakiem możliwości przekazania nagrody. W takim przypadku Komisja konkursowa wyłoni kolejne osoby jako Laureatów lub Nagrodzonych.
 3. Dane osobowe Laureata i Nagodzonych będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”.
 4. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Organizator powierzył przetwarzanie danych osobowych Agencji, która działa na zlecenie Organizatora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie RODO w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania nagród i rozpoznawania reklamacji.
 5. Dla realizacji celów, o których mowa w ust. 1 przetwarzane są następujące dane osobowe:
 6. a) w przypadku osoby zgłaszającej Szkołę do Konkursu: imię i nazwisko osoby zgłaszającej, email i telefon Szkoły
 7. b) w przypadku Ucznia: imię i nazwisko.
 8. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje ich zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, a w przypadku Laureata i Nagrodzonych Konkursu – również opublikowanie w wynikach Konkursu w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagród. Podanie danych osobowych przez osobę składającą reklamację dotyczącą Konkursu jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia rozpatrzenie reklamacji i odpowiedź na reklamację.
 10. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo przenoszenia danych zgodnie z przepisami RODO.
 11. Dane osobowe Uczniów oraz osób składających reklamację będą przetwarzane przez Organizatora do celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora, tj. przeprowadzenia Konkursu i rozpatrzenia reklamacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 litera f) RODO).
 12. Dane osobowe Uczniów oraz dane osób składających reklamację będą przetwarzane do dania przedawnienia roszczeń oraz przez okres wymagany przepisami prawa w związku
  z wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze, nie dłużej niż 5 lat.
 13. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza RODO.
 14. Organizator oświadcza, że dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne leżące po stronie Uczestników, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie, jak również niemożność realizacji nagrody, z przyczyny nie leżącej po stronie Organizatora.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia przez Ucznia praw autorskich, innych praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych, obowiązujących przepisów prawa ani dobrych obyczajów.
 3. Następujące zachowania Ucznia lub osób działających w imieniu Ucznia skutkować będą wykluczeniem Ucznia i/lub pozbawieniem do prawa do nagrody:
 4. a) naruszenie jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu,
 5. b) podanie nieprawdziwych informacji przez Ucznia,
 6. c) nie udzielenie zgód, których udzielenie jest wymagane zgodnie z Regulaminem.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie nienaruszających podstawowych zasad Konkursu w każdym momencie trwania Konkursu. Zmiany w niniejszym Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.
 8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Warszawa, 27 września 2023 r.

Cenimy Twoją prywatność

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.